Index regum Indiae

E Vicipaedia

Cum nonnulli Graeci nationes hellenisticas in regionibus Indiae necnon Bactriae condiderint, possibile est nomina classica nonnullis regibus indicis reperire.

Nota bene linguam graecam illius regionis nonnullis litteris insolitis usam esse, nempe ΟΟ pro ω (h.e. ō, sed saepius in loco sonitus /w/), et Ϸ pro š (sc. /ʃ/). Quoniam š non est littera Romana, possumus eam littera s redigere, nisi in locis technicis.

Nomina sublineata et nigrata non sunt figurae Graecae, sed Bactrianae potius.

Domus Paurava[recensere | fontem recensere]

Domus Nanda[recensere | fontem recensere]

Domus Maurya[recensere | fontem recensere]

Domus Indoscythica[recensere | fontem recensere]

Tochari[recensere | fontem recensere]

Regnum Pandion[13][recensere | fontem recensere]

Domus Cŏššana[recensere | fontem recensere]

Domus Indoparthica[recensere | fontem recensere]


Satrapae Occidentales[recensere | fontem recensere]

Domus Gupta[recensere | fontem recensere]

Hephthalitae & Cidaritae[recensere | fontem recensere]

Notae[recensere | fontem recensere]

 1. Diod. 1.86.4: Ταξίλου γὰρ τοῦ βασιλέως προτετελευτηκότος υἱὸς αὐτοῦ Μῶφις διαδεξάμενος τὴν ἀρχὴν ... "Taxila enim Rege defuncto, filius eius Mophis (i.e. Omphis) accipiens imperium ..."
 2. Diod. 1.86.4, Curtius 8.8.5 "Regnabat in ea regione Omphis, qui patri quoque fuerat auctor dedendi regnum Alexandro et post mortem parentis legatos miserat, qui consulerent eum, regnare se interim vellet an privatum opperiri eius adventum."
 3. Agatharchidae De Mare Erythraeo 1 "ὡς Πῶρός τε ὁ Ἰνδὸς ὁ πρὸς Ἀλέξανδρον πολεμήσας καὶ ἄλλοι οὐκ ὀλίγοι" etc.
 4. Diod. 19.33.1: Κητεὺς γὰρ ὁ τῶν ἐκ τῆς Ἰνδικῆς ἀπηντηκότων στρατηγὸς "Ceteus enim ex Indica obviorum dux..."
 5. Curtius 9.2.3: "ulteriorem ripam colere gentes Gangaridas et Prasios eorumque regem esse Aggrammen, XX milibus equitum ducentisque peditum obsidentem vias."
 6. Diod. 17.93.2: ἀκούσας δὲ τοῦ Φηγέως περὶ τῆς πέραν τοῦ [Ἰνδοῦ] ποταμοῦ χώρας ὅτι δώδεκα μὲν ἡμερῶν ἔχει δίοδον ἔρημον, μετὰ δὲ ταύτην εἶναι ποταμὸν τὸν ὀνομαζόμενον Γάγγην, τὸ μὲν πλάτος τριάκοντα καὶ δυεῖν σταδίων, τὸ δὲ βάθος μέγιστον τῶν κατὰ τὴν Ἰνδικήν, πέραν δὲ τούτου κατοικεῖν τό τε τῶν Ταβραισίων καὶ Γανδαριδῶν ἔθνος, τούτων δὲ βασιλεύειν Ξανδράμην, ἔχοντα δισμυρίους μὲν ἱππεῖς, πεζῶν δὲ εἴκοσι μυριάδας, ἅρματα δὲ δισχίλια, ἐλέφαντας δὲ πολεμικῶς κεκοσμημένους τετρακισχιλίους "Cum autem audivisset Phegeum de ultra flumen terra, duodecim quidem dierum habere avia desserta, post eua vero esse flumen illum nuncupatum Gangem, latitudine quidem 32 statia, altitudine autem maximum per Indicam, ultra autem eum incolare Tabraesiorum et Gandaridum gentem, eis autem regnare Regem Xandramen, habentem 20 000 quidem equites, pedites autem 200 ,000, currus autem 2 000, elephantes autem bellicose ornatos 4 000."
 7. Megasthenae fragmentum 2 (Arriani 5.6.2): πολλάκις δὲ λέγει ἀφικέσθαι παρὰ Σανδράκοττον τὸν Ἰνδῶν βασιλέα "compluries autem dicit advenisse apud Sandracottum Indorum Regem."
 8. Iustini Historiae Philippicae 15.4.12: "Auctor libertatis Sandrocottus fuerat, sed titulum libertatis post victoriam in servitutem verterat"
 9. Athenaei Deipnosophistae 14.67: οὐδὲν [γὰρ ὄντως] γλυκύτερον τῶν ἰσχάδων—ὡς καὶ Ἀμιτροχάτην τὸν τῶν Ἰνδῶν βασιλέα γράψαι Ἀντιόχῳ ἀξιοῦντα, φησὶν Ἡγήσανδρος, πέμψαι αὐτῷ γλυκὺν καὶ ἰσχάδας καὶ σοφιστὴν ἀγοράσαντα. καὶ τὸν Ἀντίοχον ἀντιγράψαι· ‘ἰσχάδας μὲν καὶ γλυκὺν ἀποστελοῦμέν σοι, σοφιστὴν δ’ ἐν Ἕλλησιν οὐ νόμιμον πωλεῖσθαι.’ "Nihil enim veritate dulcius ficis siccis—ut et Amitrochaten Indorum regem scripsisse Antiocho dignantem, ait Hegesander, misisse ei dulcem [an mustum?] et ficus siccas et sophistam elocutum. Et Antiochum rescripsisse: 'siccas quidem ficus et dulcem [mustum?] misimus tibi, sophistam autem in Graecis non legitimum emi.'"
 10. Megasthenae fragmentum 29 (Strabo 2): Ἐπέμφθησαν μὲν γὰρ εἰς τὰ Παλίμβοθρα, ὁ μὲν Μεγασθένης πρὸς Σανδρόκοττον, ὁ δὲ Δηίμαχος πρὸς Ἀλλιτροχάδην τὸν ἐκείνου υἱὸν κατὰπρεσβείαν "Missi quidem enim sunt in Palimbothra, Megasthenes quidem ad Sandracottum, Deimachus autem ad Allitrochaden eius fillium" ΛΛ enim pro Μ stat.
 11. Edictum Piodassae
  Edictum Piodassae, in quo nomen Graecum regis reperitur.
 12. Polybii Historiae 11.34.11—12: τήν τε φιλίαν ἀνενεώσατο τὴν πρὸς τὸν Σοφαγασῆνον τὸν βασιλέα τῶν Ἰνδῶν, "... amicitiamque renovavit cum Sophagaseno rege Indorum."
 13. Periplus Maris Erythraei 54: Ἡ δὲ Νέλκυνδα σταδίους μὲν ἀπὸ Μουζιρέως ἀπέχει σχεδὸν πεντακοσίους, ὁμοίως διά τε ποταμοῦ (καὶ πεζῇ) καὶ διὰ θαλάσσης, βασιλείας δέ ἐστιν ἑτέρας, τῆς Πανδίονος· κεῖται δὲ καὶ αὐτὴ παρὰ ποταμὸν, ὡσεὶ ἀπὸ σταδίων ἑκατὸν εἴκοσι τῆς θαλάσσης. "Nelcynda autem stadia quidem a Muzire distat fere 50, simul et per flumen (et pede), et per mare, Regni autem est alterius, Pandionis: iacet autem et ea prope flumen, quasi a stadiis centum viginti regno."
 14. Strabo, Geographica 15.1.72—73: προσθείη δ’ ἄν τις τούτοις καὶ τὰ παρὰ τοῦ Δαμασκηνοῦ Νικολάου. (73.) Φησὶ γὰρ οὗτος ἐν Ἀντιοχείᾳ τῇ ἐπὶ Δάφνῃ παρατυχεῖν τοῖς Ἰνδῶν πρέσβεσιν ἀφιγμένοις παρὰ Καίσαρα τὸν Σεβαστόν· οὓς ἐκ μὲν τῆς ἐπιστολῆς πλείους δηλοῦσθαι, σωθῆναι δὲ τρεῖς μόνους, οὓς ἰδεῖν φησι, τοὺς δ’ ἄλλους ὑπὸ μήκους τῶν ὁδῶν διαφθαρῆναι τὸ πλέον· τὴν δ’ ἐπιστολὴν ἑλληνίζειν ἐν διφθέρᾳ γεγραμμένην, δηλοῦσαν ὅτι Πῶρος εἴη ὁ γράψας, ἑξακοσίων δὲ ἄρχων βασιλέων ὅμως περὶ πολλοῦ ποιοῖτο φίλος εἶναι Καίσαρι, καὶ ἕτοιμος εἴη δίοδόν τε παρέχειν ὅπῃ βούλεται καὶ συμπράττειν ὅσα καλῶς ἔχει. ταῦτα μὲν ἔφη λέγειν τὴν ἐπιστολήν, τὰ δὲ κομισθέντα δῶρα προσενεγκεῖν ὀκτὼ οἰκέτας γυμνούς, ἐν περιζώμασι καταπεπασμένους ἀρώμασιν... "Adderet enim quisdam his et quae apud Damascenum Nicolaum. Ait enim se Antiocheae, quae ad Daphnen est, casu obiisse Indorum legatis ingressis apud Caesarem Augustum: quo epistola quidem plures declaratos esse, salvos autem esse tres solos, quos vidisse ait, alios autem a longitudine viarum periisse plerumque: epistolam autem graece in membrano scriptam esse, declarantem Porum esse qui scripsisset, sexaginta autem regentem reges, nihilominus multi facturum esse amicum esse Caesaris, et paratum esse et pervium praebere quem locum vellet, et simul facere quodcumque bonum esset/ Haec quidem ait dicere apistolam, comitantia autem dona protullisse octo domesticos nudos, in subligaribus conspersos aromatibus.
 15. Acta Thomae. Versionem Latinam non invenio, sed cf. Graeca, 102: "Ταῦτα δὲ ἀκούσας ὁ Σιφὼρ καὶ περιβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ ἀπῄει πρὸς Μισδαῖον τὸν βασιλέα." Rabban Silba: "Coronatio Thomae apostoli et Misdeus rex Indiae, Johannes eus filius huisque mater Tertia"
 16. Periplus Maris Erythraei 'Periplus Maris Erythraei 41: Μετὰ δὲ τὸν Βαράκην εὐθύς ἐστιν ὁ Βαρυγάζων κόλπος καὶ ἡ ἤπειρος τῆς Ἀριακῆς χώρας, τῆς Μαμβάρου βασιλείας ἀρχὴ καὶ τῆς ὅλης Ἰνδικῆς οὖσα. "Post Baracen autem recte est Barygazorum sinus et continens Ariacae terrae, quae Mambari regni principium et totius Indicae est."